۱۹.۶.۹۷

خیال میکنند میشود در جایگاه تبعید و مجازات آدم، خوشبخت زیست


چیزی پیدا نیست
جز تار عنکبوتی
که همچون رشته‌های اندوه
راه را آذین میبندد.

هیچ نظری موجود نیست: