۱۰.۵.۹۷

هیچ قانونی در دنیا وجود ندارد تا دزدان بیشرمی را که با افتخار مال دزدی را بنام خود به نمایش میگذراند مجازات کند
هیچ نظری موجود نیست: