۱۲.۵.۹۷

این ما و من


درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند.هیچ نظری موجود نیست: