۲.۵.۹۷

در قفسه سینه‌هایتان در بایگانی تاریخ بنویسید که همه جنگ‌های زرگری بمنظور چپاول و ویرانی ما بود