۲۸.۴.۹۷

تصوری هم از آن باغ ارغوانی نیست


توان گفتن آن راز جاودانی نیست 
تصوری هم از آن باغ ارغوانی نیست

پر از هراس و امیدم که هیچ حادثه ای 

شبیه آمدن عشق ناگهانی نیست

زدست عشق بجز خیر برنمیآید

وگرنه پاسخ دشنام مهربانی نیست

درختها بمن آموختند

فاصله ای میان عشق زمینی و آسمانی نیست

بروی آینه پر غبار من بنویس

بدون عشق جهان جای زندگانی نیست.هیچ نظری موجود نیست: