۴.۴.۹۷

برقی که ز میغ آن جهان روی نمود, چون سوخته‌ای نیست کرا دارد سود
هیچ نظری موجود نیست: