۱۵.۱.۹۷

رئیس جمهوری که روز و شب بیدار است تا یا توئیت کند یا از دهان بنوازد

Life Accordion To Trump

هیچ نظری موجود نیست: