۱۵.۱.۹۷

کسانی که خود را برتر از دیگر موجودات میدانند, همان ابلیسی اند که در درگاه خدا دچار عقده شده است

هیچ نظری موجود نیست: