۱۴.۱.۹۷

محمود ترامپ یا دونالد احمدینژاد, از دم و درهم کیلو دو زار

بمناسبت اینکه یک هفته پس از اینکه ترامپ دیپلمات های روسی را بی دلیل اخراج کرد - پوتین را بکاخ سپید دعوت کرده و به او التماس نموده تا دعوتش را بپذیرد.هیچ نظری موجود نیست: