۶.۲.۹۷

نه روز بزرگی نه روز نیاز, نماند همی بر کسی بر درازهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر