۲۱.۱.۹۷

ای برخ باغ ز گریانی و از خندانی, چشم من ابر بهارست و رخت روز بهارهیچ نظری موجود نیست: