۱۴.۱۲.۹۶

ما از نسل نور، مهر و خورشیدیم


همه امکانات و قدرت دست شماست و مال شماست و در اختیار شماست. گمان میکنی‌ هرکاری که بخواهید و از دستتان برمیاید، میتوانید انجام دهید، ولی‌ مطمئن باش ای عوضی‌! که نوشته ها، هم خوانده هم شنیده و هم حس می‌شوند، این ارتباط با سیم و موج و بیت و بایت نیست، ارتباط مغز مرکزی با ۷ میلیارد انسان و صد‌ها میلیارد موجودات دیگر است. این قدرت کنترل شدنی نیست، ‌ای بیچاره نادانِ خود بزرگ بینِ اهریمنی. اینقدر سر بسنگ بکوبید تا لجن راه بیفتد. مرگ بر شما و جاودانگی بر ما باد.
Hajir Mehr Afrooz - Iran

هیچ نظری موجود نیست: