۱۳.۱۲.۹۶

قسمت لذت بخش خانه تکانی انجاست که پسته ای که پارسال از دستت افتاد را پیدا میکنی میخوریهیچ نظری موجود نیست: