۲۶.۱۱.۹۶

بربر‌های غربی تمامی نقاط بهشت آسای کره زمین را نابود کردند، ایران، ویتنام، بالکان، آفریقا، امریکای جنوبی، کردستانهیچ نظری موجود نیست: