۲۱.۱۱.۹۶

زمین را تقسیم کردید ولی‌ هرکجا باشم همه آسمان مال من است.. Illustrations by SHOUT
هیچ نظری موجود نیست: