۱۵.۱۱.۹۶

آبریزگاههای شهرهم باید زیبا باشد


چو مرغ از پی‌ِ کوچ برکش جناح
مشو مست راح اندر این مستراح.
نظامیهیچ نظری موجود نیست: