۲.۱۱.۹۶

پاسبان مست و گله مشغول و دشمن هوشیار, کار با یزدان بود کز کف برون رفته است کارهیچ نظری موجود نیست: