۲.۱۱.۹۶

غربیها یکبار دیگر زنجیر تروریست هار و بغایت بیرحم و بربر خود یعنی ترکها را باز کردند


قتلعام هزاران باره کردها زیرنظر غربیها هم اکنون در شمال سوریه توسط دولت تروریست ترکیه با پشتیبانی لشگر جنایتکار ناتو بشدت هرچه تمامتر در جریان است. ننگ و نفرت و نفرین بر اروپا و آمریکا.

هیچ نظری موجود نیست: