۲۷.۱۰.۹۶

سگ معصوم ترین موجود زنده روی زمین


کسانی که سگ دارند بویژه کسانی که برای نخستین بار "داشتن سگ" را تجربه میکنند میبایستی چند نکته اولیه و ضروری را در مورد سگ بدانند.
۱- سگ باهوشتر از شماست. سگ چیزهای را میبیند و میشنود که شما با ابزار و تجهیزات هم نمیتوانید ببینید و بشنوید. و هرچه که در ذهن شما میگذرد, را میخواند. پس به سگتان دروغ نگوید چون دیگر برایتان احترام قائل نخواهد بود.
۲- سگ یکی از معصوم ترین موجودات روی زمین است. آزردن سگ گناه کبیره است. خدای سگ آنچنان بزرگ است که اگر سگی را ستمکاری آزار دهد چنان خدای سگ پس گردن ظالم میزند که تاچند وقت ازجاش نمیتواند بلند شود.
۳- زمانی که سگ را در خانه تنها میگذرد و یا درب حیاط را باز کرده و به او میگوید برو تو حیاط کارتو بکن و درو میبندید, سگ اینرا به منزله ترک کردن او میبیند و بشدت آشفته و ناراحت میشود. برای سگ توضیح دهید که ناچارید چند ساعت او را تنها بگذارید.
۴- زمانی که سگتان شروع بخوردن علف و چمن کرد بدانید که دچار دل درد سهمگینی است. در اینحالت دو تا سه قاشق بزرگ ماست در ظرف خوراکش بریزید و به او بدهید. ماست به متعادل کردن اسید معده سگ کمک میکند.
۴- زمانی که دماغ سگتان خشک شود, نشان بیماری است. چند روز او را تحت نظر بگیرید و اگر این خشکی ادامه یافت با دکتر تماس بگیرید.
۵- زمانی که زبان سگ برنگ آبی و خاکستری دراید نشان بیماری سگ است. سگها معمولا خود دکتر خود هستند ولی اگر زبان سگ برنگ صورتی و یا قرمز درنیامد او را به دکتر نشان دهید.
۶- دم سگ وقتی بزند , نشان خوشحالی اوست. سگ ها خوشحال ترین موجودات زمینند.
۷- سگ وقتی دم خود را لای پایش میبرد, ترسیده است. سگ ترسیده خطرناک است. در این حالت مرز هایش را نزنید.
۸- واق واق کردن سگ اخطار است و سکوت سگ و سیخ شدن دمش نشان از آمادگی او بحمله دارد.
۹- سگ مانند دیگر حیوانات و درست برعکس انسانها تا زمانی که مجبور بدفاع از خود نباشد بدیگر موجودات کاری ندارد و برای آنها خطرناک نیست. ولی وقتی که احساس خطر و یا تهدید کند از هیچ چیزی نمیترسد.
۱۰- سگها مراقب شما هستند و خطراتی را از شما دور میکنند که حتی به ذهنتان هم نمیرسد. با سگ مهربان باشید. به او زور نگوید , به او احترام بگذارید و از وجود نازنینش لذت ببرید.

هیچ نظری موجود نیست: