۲۸.۱۰.۹۶

پیش از این در و دیوار خانه همه ایرانیان شاهکار های هنری بود , کاشی کاری بسبک پارسیهیچ نظری موجود نیست: