۲۸.۱۰.۹۶

هوا سرد سرد است و فصل, فصل کوچ پرنده هاست و مهر سکوت بر لبها


هر ساله در فصل زمستان شهر دهلی در هندوستان میهمان میلیونها پرنده مهاجر از گونه های متفاوت و از مناطق سردسیر است. این پرندگان بویژه از مناطق سردسیر روسیه به این منطقه میآیند و مسافتی بیش از ۶۰۰۰ هزار کیلومتر را در دسته های بزرگ پرواز کرده و خود را بنواحی گرم هندوستان میرسانند. و در آنجا شکمی سیر از ماهیان لذیذ هندی میخورند.

هیچ نظری موجود نیست: