۲۵.۱۰.۹۶

ایران را ویران ساختند با وجود تمامی زیبایی‌هایی‌ که هنوز در آن سرزمین وجود دارد