۲۵.۱۰.۹۶

آمریکا دوباره خواجه ..... Make america Gay Again


پس از یکسال رهبری آمریکا توسط ترامپ و با توجه به پسآر و نتایج این رهبری، آمریکایی‌ها بتازگی به این نتیجه رسیدند که بجای رساندن آمریکا به شکوه و جلال پیشین - که هیچگاه وجود نداشته- آمریکا را بدوران همجنسگرایی همه‌گیر پیشین برسانند!

هیچ نظری موجود نیست: