۴.۱۱.۹۶

حتی یک پرنده هم روی یک شاخه مهمان نیست


زمان نه تنها، زوایای دید، ابعاد ادراک و احساس را تغییر میدهد، بلکه ارزش ها، سلیقه ها، حساسیت‌ها و ذائقه‌ها و شامه‌ها را نیز بیرحمانه جابجا میگرداند. و از این رو، نه تنها جهان عناصر، بلکه با سرانگشت توانا و خستگی‌ نشناس زمان، عالم ارواح و افکار و عواطف نیز محل ( تغییر) کون و فساد و تغیرات مثبت و و و دائمی است.
هیچ نظری موجود نیست: