۴.۱۱.۹۶

اگر میشد ذات آدما را دید ...... XRay


آزادی برای مردم شهرنشینی که تربیت نشده و شعور ذاتی هم ندارند، از سم کشنده هم بدتر است. چون فطرتِ آنها که نیروی طبیعی و هدایت کننده آنها در جهت درست است، را هم از ایشان گرفته و آنان را تبدیل بموجودات غیر قبل پیش بینی و سخیفی مینماید.


هیچ نظری موجود نیست: