۱۴.۱۰.۹۶

ای تیره شب که فتنه بر آن ماه روشنی


ای مشکسوده، گیسوی آن سیمگون تنی
یا خرمن عبیری یا پار سوسنی
سوسن نه‌ای که بر سر خورشید افسری
گیسو نه‌ای که بر تن گلبرگ جوشنی
زنجیر حلقه حلقه آن فتنه گستری
شمشاد سایه گستر آن تازه گلشنی
بستی بشب ره من مانا که شبروی
بردی ز ره دل من مانا که رهزنی
گه در پناه عارض آن مشتری رخی
گه در کنار ساعد آن پرنیان تنی
گر ماه و زهره شب بجهان سایه افکنند
تو روز و شب به زهره و مه سایه افکنی
دلخواه و دلفریبی دلبند و دلبری
پُر تاب و پُر شکنجی پُر مکر و پُر فنی
دامی تو یا کمند ندانم براستی
دانم همی که آفت جان و دل منی
از فتنه ات سیاه بود صبح روشنم
ای تیره شب که فتنه بر آن ماه روشنی
همرنگ روزگار منی ای سیاه فام
مانند روزگار مرا نیز دشمنی
ای خرمن بنفشه و ای توده عبیر
مارا بجان گدازی چون برق خرمنی
ابر سیه نه ای ز چه پوشی عذار ماه
دست رهی نه ای زچه او را بگردنی؟

رهی معیریگلهای رنگارنگ ۳۳۸شاهکار ماهور= شهیدی+پوران -نی داوود- شیدا-بهار-شهناز-خالقی/ف.ل.F.L\
هیچ نظری موجود نیست: