۱۴.۱۰.۹۶

مقام فنا هنگامی حاصل شود که بود و نبود آنچه داری یکسان شود در دست تو

هیچ نظری موجود نیست: