۱۸.۹.۹۶

ای بیخبران راه نه آنست و نه اینهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر