۱۳.۹.۹۶

نه حق, نه حقیقت, نه شریعت, نه یقین, اندر دو جهان کرا بود زَهره اینهیچ نظری موجود نیست: