۱.۱۰.۹۶

گفتا که خوش آنکسی که در خانه او , یاریست چو ماهی و شبی چون سالی


هیچ نظری موجود نیست: