۱۵.۹.۹۶

امروز ترا دسترس فردا نیستامروز ترا دسترس فردا نیست
واندیشهٔ فردات بجز سودا نیست
ضایع مکن ایندم اردلت شیدا نیست
کاین باقی‌ عمر را بها پیدا نیست.

خیام