۱۵.۹.۹۶

امروز ترا دسترس فردا نیستامروز ترا دسترس فردا نیست
واندیشهٔ فردات بجز سودا نیست
ضایع مکن ایندم اردلت شیدا نیست
کاین باقی‌ عمر را بها پیدا نیست.

خیامهیچ نظری موجود نیست: