۲۹.۹.۹۶

گر شاخ بقا زبیخ بختت رست است


گر شاخ بقا زبیخ بختت رست است
وز برتن تو عمر لباسی چست است
در خیمهُ تن که سایه بانیست ترا
هان تکیه مکن که چارمیخش سست است.
خیام
هیچ نظری موجود نیست: