۲۵.۹.۹۶

در پردهٔ اسرار کسیرا ره نیست


در پردهٔ اسرار کسیرا ره نیست
زین تعبیه جان هیچکس آگه نیست
جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست
می خور که چنین فسانه‌ها کوته نیست.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: