۹.۹.۹۶

وقتی پازل زندگی مرتب چیده نشده باشد! کاری از عکاس آلمانی آلما هسر.... Alma Haser

به بهانه رابط دادن همه چی بفلسفه

Where Do Ideas Come From?

آدمی از کجا الهام میگیرد؟ هر چیزی در دنیا میتواند انگیزه ای شود برای کشف ناشناخته ها , اخترع و نو آوری , خلق هنر, و یا حتی تشویق و تحریکی برای جنایت.
هیچ نظری موجود نیست: