۹.۹.۹۶

که روزی در افتی به پایش چو مور


اینهائی که مظلومند و بیکس بسیار خطرناکند
اینها ارواح دیگران را میمکند
درِ جهنم را باز میکنند
برنده های اصلی اینهاند
با اینها نمی‌شود در افتاد
چرا که حتما باید حساب و کتابی باشد
ارواح اینها از سری خبر دارند که فقط همجنس های آنان خبر دارند
از مظلومین تا آنجا که میتوانید حذر کنید
در دام اینها نیفتید.