۹.۹.۹۶

که روزی در افتی به پایش چو مور


اینهائی که مظلومند و بیکس بسیار خطرناکند
اینها ارواح دیگران را میمکند
درِ جهنم را باز میکنند
برنده های اصلی اینهاند
با اینها نمی‌شود در افتاد
چرا که حتما باید حساب و کتابی باشد
ارواح اینها از سری خبر دارند که فقط همجنس های آنان خبر دارند
از مظلومین تا آنجا که میتوانید حذر کنید
در دام اینها نیفتید.

هیچ نظری موجود نیست: