۳.۹.۹۶

خشت‌های آغل‌هایشان را با خون بچه‌های مردم زدندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر