۳.۹.۹۶

گـر مِی نـخوری طعنه مـزن مستـان را


گـر مِی نـخوری طعنه مـزن مستـان را
بـنیـاد مــکـن تـــو حـیـله و دسـتـان را
تو غره به آن مشو که خود مِی نخوری
صد کار کنی که مِی غلام است آنرا.

خیام

هیچ نظری موجود نیست: