۹.۷.۹۶

درختانی که تا پیش از دسترسی غربی وحشی به آنها زنده بودند و عمری بطول هزاران سال داشتندهیچ نظری موجود نیست: