۱۹.۶.۹۶

زادگاه اصلی‌ ۹۰ درصد گلها، درختان و میوه‌ها فلات قاره ایران استهیچ نظری موجود نیست: