۲۴.۶.۹۶

آنچه که در امپراتوری رسانه‌ای غربی بخورد مردم دنیا داده میشودهیچ نظری موجود نیست: