۲۴.۶.۹۶

زمرگ و هستی ما چرخ را زیان نرسد , سپهر سنگدلست این سخن نهانی نیست


هیچ نظری موجود نیست: