۳۱.۵.۹۶

کارها را شمردن آسانست , فکر و تدبیر کار دشوارستهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر