۲۳.۵.۹۶

انگشت مکن رنجه بدر کوفتن کس, تا کس نکند رنجه بدر کوفتنت مشت... باز نشر


گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار
تاباز کجا کشته شود آنکه ترا کشت

 :سرنوشت همراهان خمینی در بدو ورود به ایران 

 ابوالحسن بنی صدر: بر اثر کودتای ولی فقیه از ریاست جمهوری عزل و با برداشتن زیر ابرو، پوشیدن لباس زنانه و با خفّت مجبور بفرار از کشور شد

 صادق قطب زاده: به قضاوت ری شهری و بدستور خمینی محکوم به اعدام شد

 آخوند لاهوتی: بدستور و حکم لاجوردی پیش از آنکه حتی فرمان خمینی به زندان برسد در زندان ترور شد
مطهری: توسط گروه تروریستی فرقان ترور شد
صادق طباطبایی: یک افتضاح نظیر قاچاق چند کیلو تریاک به او بسته و مجبور بفرار از کشور شد
سید احمد خمینی: با شیاف پتاسیم وزارت اطلاعات و به تصمیم مقامات ارشد جمهوری اسلامی ترور شدهیچ نظری موجود نیست: