۲۳.۵.۹۶

هرکه بد کرد، بداندیش سپهر, کار او از همه کس بهتر کردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر