۳.۶.۹۶

امروزه خبرنگاری یکی‌ از ننگینترین مشاغل است


رسانه‌هایی‌ که کارشان نه خبر رسانی و آگاهی‌ دادن، بلکه تنها دروغ رسانی، پروپگاندا، تبلیغات مخرب و دروغین و مسموم کردن ذهن مردم دنیاست،
همگی‌ در خدمت خدایی بنام پولند. باور ندارید از ترامپ بپرسید.
هیچ نظری موجود نیست: