۷.۵.۹۶

باران رحمتش که بیحساب است, تا خرخره رسیده, وخوان نعمتش که بیدریغ است , ما را به گل کشیده

هیچ نظری موجود نیست: