۷.۵.۹۶

دین منحوس وسیاه جیره خوران را ببین


نان مفتی ها ز نادانی خلق کودنست
ترس ملایان ز دانایی و فهم میهنست

علم عالم را بحکم و حیله ویران میکنند
نزد آنها دانش و فرزانگی اهریمنست

آنکه رسوا کرده بتهای فریب و خدعه را
نزد تاج و مسند و مکر خدایان دشمنست

ترک کوی منبر دیوانگی را کی کنند
یاوه گویی بهر این گنج ردایی مخزنست

بهر این دیوانه های احمق فرسوده مغز
فصل و ایام بهاری ماه سرد بهمنست

فضل و نورخرقه مخروبه دارست و جفا
صوت موسیقی اللهِ روانی شیونست

گر بگویی آیه های پرفریب و حیله را
حلقه دار اسیریها بدور گردنست

دین منحوس وسیاه جیره خوران را ببین
بهترین راه ریاکاران جانی کشتنست

از چه میگویم برای مردم بیهوده راه
وضع ملا نزد عام و خاص میهن روشنست.هیچ نظری موجود نیست: