۲۸.۲.۹۶

بجز تو کسی واقعا بفکر تو نیست


بی رنج زین پیاله کسی می نمی‌خورد
بی دود زین تنور بکس نان نمیدهند
تیمار کار خویش تو خودخور که دیگران
هرگز برای جرم تو تاوان نمیدهند!


هیچ نظری موجود نیست: