۹.۳.۹۶

صد قرن گذشته و تو تنها, در گوشهٔ دخمه ایستادی, گوئی که ز سنگ خاره زادی
هیچ نظری موجود نیست: