۴.۳.۹۶

وقتی خون تعدادی از آدما روی یک تکه زمین ریخته میشود, زمین برای بعلیدن خون بیشتر حریص میشود تا تبدیل بجهنم گردد

هیچ نظری موجود نیست: